Навчальний процес

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

Печерської районної в місті Києві державної  адміністрації

                                                                                              від 12.07. 2012 року №363


С Т А Т У Т

спеціалізованої школи №47

ім. А.С.Макаренка

 з поглибленим вивченням іноземних мов

Печерського району міста Києва

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код 32492587 

м. Київ – 2012р.

 

1. Загальні положення

 1.1.    Спеціалізована школа № 47 ім.А.С.Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов  Печерського району м.Києва (надалі – Заклад) належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва на підставі рішення Київської міської ради від 02.12.2010 року №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва».

1.2. Власником закладу виступає Київська міська рада (надалі – Власник).

 1.3. Органом управління Закладу є Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (надалі – Орган управління).

 1.4. Статут Закладу перезатверджується та перереєстровується в зв’язку зі зміною Власника або чинного законодавства України.

1.5.    Заклад безпосередньо підпорядкований Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та підзвітний Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.6. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, власну символіку та атрибутику, може мати поточні та інші рахунки в установах банку, реєстраційний рахунок в органах державного казначейства, самостійний баланс.

1.7. Повне найменування навчального закладу: Спеціалізована школа №47 ім.А.С.Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов  Печерського району м. Києва.

1.8. Скорочена назва: спеціалізована школа № 47.

1.9. Місце знаходження навчального закладу: Україна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 14/21.

1.10. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими нормативно-правовими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління освіти та інноваційного розвитку  Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та власним Статутом.

1.11. Головними завданнями закладу є:

        створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум з урахуванням профілю навчального закладу;

        розробка та апробація нових освітніх технологій, впровадження перспективних педагогічних технологій, інновацій, систем та форм навчання та виховання, що синтезують здобутки вітчизняної та світової педагогіки;

        різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

        виховання морально і фізично здорового покоління;

        виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

        розвиток у учнів природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

        становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

        створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

        надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

        виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

1.12. Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму; незалежності від політичних, громадських та релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючому характеру навчання, гнучкості та прогностичності; єдності та наступності; безперервності та різноманітності; поєднанні державного управління та громадського самоврядування.

1.13. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.14. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

        безпечні умови освітньої діяльності;

        дотримання державних стандартів освіти;

        дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

•   дотримання фінансової дисципліни.

 1.15.    Мова навчання та діловодство закладу:

Мова навчання в навчальному закладі визначена відповідно до Конституції України, закону України від 03.07.2015р. №5029-VI «Про засади державної мовної політики» - українська. Діловодство в Закладі ведеться українською мовою. Можливе викладання окремих предметів та циклів іноземними мовами. У начальному закладі запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов з 1 класу (німецької, англійської, французької мови тощо, однак не менше одного класу в паралелі з поглибленим вивченням німецької мови). Починаючи з десятого класу вводиться профільність навчання. Профільність навчання може змінюватися залежно від можливостей закладу.                        

1.16.      Класи у закладі формуються за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.17. Навчальний заклад має право:

        проходити в установленому порядку державну атестацію;

        визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником;

        в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

        спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, шо не суперечить чинному законодавству України;

        використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

        створювати, за погодженням з вищими навчальними закладами, кафедри або філії;

        запрошувати на роботу висококваліфікованих спеціалістів, у тому числі і закордонних на конкурсній основі, на договірних (контрактних) умовах;

        розпоряджатися майном, отриманим в оперативне управління, в межах, визначених нормативними актами щодо комунального майна;

        отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

        залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності, надання платних послуг згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

        володіти, користуватися і самостійно розпоряджатися всім майном, придбаним за власні прибутки навчального закладу чи переданими їй іншими юридичними чи фізичними особами, в тому числі і закордонними;

        розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

        використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, різноманітних фондів тощо щодо надання благодійної допомоги навчальному закладу у здійсненні своєї статутної діяльності;

        встановлювати шкільну форму для учнів певного зразка;

        встановлювати власну символіку та атрибутику;

        користуватися пільгами, що передбачені чинним законодавством;

        визначати контингент учнів;

  об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні, так і за її межами відповідно до чинного законодавства;

        видавати документи про освіту встановленого зразка;

        розробляти та реалізувати варіативну складову змісту загальної середньої освіти;

        встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

        формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

        охороняти життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників навчального закладу;

        здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.18. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними, у відповідності з чинним законодавством України.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1.  Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного навчального плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу щорічно погоджуються радою навчального закладу та затверджуються в установленому порядку.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та щоденний режим роботи навчального закладу.

2.3.    Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу мають право працювати за авторськими програмами, затвердженими відповідним чином, самостійно добирати програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Індивідуалізація та диференціація навчання в навчальному закладі забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується навчальним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.5.       Індивідуальне навчання та екстернат у навчальному закладі організовуються відповідно до «Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти», затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.6.   Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання та може працювати в режимі школи повного дня. При навчальному закладі може створюватися Центр творчого та спортивного розвитку дитини, який здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту. Центр творчого та спортивного розвитку дитини може бути складовою закладу, може мати індивідуальний штатний розпис, який погоджується управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та затверджується Власником.

2.7.         Заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.8.       У закладі навчаються учні з шести років. В структурі навчального закладу є:

 І ступінь:

•   початкова школа (1-4 класи) - спеціалізована школа № 47 з поглибленим вивченням німецької та англійської мов з 1 класу. З 2 класу вводиться друга іноземна мова (англійська або німецька) (термін навчання 4 роки).

II ступінь:

•   основна школа (5-9 класи) – спеціалізована школа № 47 з поглибленим вивченням німецької та англійської мов, іноземних мов (термін навчання 2 роки).

III ступінь

•   Старша школа   (10-11 класи) спеціалізована школа  № 47 з профільним вивченням німецької мови та англійської мови, іноземних мов та вивчення спецкурсів з іноземних мов (термін навчання 2 роки).

2.9. Зарахування учнів до спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.10. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

2.11.  Прийом учнів до п'ятого класу спеціалізованої школи проводиться відповідно до Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та профільних класів загальноосвітніх шкіл на умовах конкурсного відбору за результатами іспитів з метою задоволення потреби дитини в якомога ранній профілізації навчання.

Прийом учнів до 5-10 класів навчального закладу здійснюється незалежно від території обслуговування.

2.12.  У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту.

2.13.  У навчальному закладі для учнів 1-7 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази,      педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу  можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Робота груп продовженого дня може здійснюватися в канікулярний період за наявності заяв батьків або осіб, що їх замінюють.

2.14. Учні спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень  у навчанні хоча б з одного профільного предмету, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із зазначеного вище закладу.

За рішенням педагогічної ради спеціалізованої школи , погодженим з місцевими органами управління освітою, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення Статуту допускається відрахування учнів із зазначеного закладу та переведення їх до закладу за місцем проживання.

2.15. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акту, що підтверджує готовність приміщення навчального закладу до роботи у новому навчальному році.

2.16. Структура навчального року (чверті, семестри) та режим роботи встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням та затвердженням Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

2.17.              Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.18.              За погодженням з Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.19.  Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах- 35 хвилин; у других - четвертих класах - 40 хвилин; у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) - 20 хвилин.

2.20. Навчально-виховний процес здійснюється з урахуванням доцільності за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

2.21.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.22.             Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються викладачем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.23.            У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у наступних класах вона доповнюється оцінками у балах відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчання у випускних 4-х, 9-х і 11-х класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення і випуск учнів встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.24.      За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).

2.25.      В окремих випадках учні за станом здоров'я або інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки  та Міністерством охорони здоров'я України.

2.26. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності. 

 Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника можуть відраховуватися із навчального закладу. Про можливе відрахування не пізніше ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють). У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

У разі незгоди батьків або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням з навчального закладу вони мають право оскаржити дії директора до ради навчального закладу.

За учнями, які навчаються в навчального закладу, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

2.27. За високі досягнення у навчанні учні 2-8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники навчального закладу похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". Особам, які закінчили основну школу з досягненнями у навчанні високого рівня, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу навчального закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення. Учні навчального закладу за успіхи в навчанні рішенням ради може призначатися стипендія за рахунок власних коштів або цільових надходжень від різних установ, добродійних фондів, товариств, асоціацій тощо.

2.28. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.29. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, інших нормативно-правових актах .

2.30. У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в залучених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.   Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є:

        учні;

        педагогічні працівники;

        психологи;

        бібліотекарі;

        логопеди;

        інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

        керівники;

        батьки (особи, які їх замінюють);

        представники підприємств, установ, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь в навчально-виховній роботі. 

3.2.  Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.           Учні закладу мають право:

         на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;

обирати профілі, форми навчання, факультативи, спецкурси, індивідуальні програми, позашкільні та позакласні заняття;

користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

        на доступ до інформації з усіх галузей знань;

  брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, роботі МАН тощо;

        обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;

    брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

  брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

        на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

  на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

3.4. Бажаючим учням надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення навчального закладу, дистанційного навчання, складання державної підсумкової атестації екстерном, а також відвідувати групові, факультативні та інші позакласні заходи та заняття, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток творчих здібностей та обдарувань, за рахунок як державних так і батьківських коштів.

3.5. Учні закладу зобов'язані:

        дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

        виконувати вимоги Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу, рішення органів громадського самоврядування, розпорядження адміністрації навчального закладу;

        бережно ставитися до майна закладу, державного, громадського та особистого майна;

        оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

        берегти та примножувати кращі традиції закладу, бути патріотом свого навчального закладу;

        підвищувати загальний культурний рівень;

        брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

        дотримуватися правил особистої гігієни та мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка.

Вважати лайку, паління, навмисне псування шкільного майна, різку поведінку грубими порушеннями, за які учні можуть бути відраховані з навчального закладу.

3.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

3.7. За невиконання учнями своїх обов'язків, Статуту або правил внутрішньокільного розпорядку на них можуть бути накладені дисциплінарні стягнення, аж до виключення з закладу.

3.8.     Заклад працює за штатним розписом, який затверджується Управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.  

3.9.      Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу.

3.10.  До педагогічних працівників належать вчителі, викладачі, педагоги-організатори, педагоги-куратори, методисти, керівники гуртків, практичний психолог, соціальний педагог, директор та його заступники.

Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

3.11. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами.

       Педагогічні працівники, психологи, логопеди приймаються на роботу до навчального закладу та звільняються з роботи районним управлінням освіти та інноваційного розвитку за поданням директора навчального закладу.

       Прийняття на роботу педагогічних працівників до навчального закладу може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, в тому числі і на конкурсній основі.

3.12. Призначення на посаду педагогічних працівників закладу може здійснюватись на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом та затверджується відповідним органом управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.13. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти та інноваційного розвитку  Печерської районної в  м. Києві державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.14. Педагогічні працівники закладу мають право:

        самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

        брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування навчального закладу, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

        обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

        проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

        вносити пропозиції керівництву навчального закладу та органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

        проявляти педагогічну ініціативу;

        на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

      об'єднуватися у професійні спілки та бути членом інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

        захист професійної честі, гідності;

  позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання, підвищення кваліфікації, перепідготовку;

        користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;

        одержувати компенсації при втраті роботи у зв'язку зі змінами в організації роботи закладу освіти;

        отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

        на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

    Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

3.15. Педагогічні працівники зобов'язані:

        забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту освіти;

        сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я;

        утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

        дотримуватися вимог Статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов колективного договору, умов контракту чи трудового договору;

        брати участь у роботі педагогічної ради;

        виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

        готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

        дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

        постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну та політичну культуру;

        виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, органів управління освіти;

        захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

        створювати сприятливий мікроклімат в учнівському та педагогічному колективах.

3.16. Керівник і педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їхня відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

3.17.              Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.18.      У закладі створюються та функціонують методичні об'єднання: гуманітарних дисциплін, природничих дисциплін, іноземних мов (німецької та англійської), початкових класів, класних керівників.

3.19.              У закладі можуть створюватися наукові підрозділи та творчі колективи з питань розробки та впровадження перспективних педагогічних технологій, психологічної обдарованості особистості, національного виховання тощо.

3.20.             Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до навчального закладу.

3.21.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

      обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

        звертатися до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

        приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчального закладу;

        брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

        на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах;

        захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

        робити добровільні пожертвування для потреб навчального закладу.

3.22.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

        забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

        постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

        поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

        виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

  виконувати вимоги Статуту навчального закладу, правил внутрішньошкільного розпорядку, рішення органів громадського самоврядування, розпорядження адміністрації навчального закладу;

        дотримуватися єдності вимог школи та сім'ї.

3.23. Заклад надає батькам (особам, які їх замінюють) допомогу у виконанні ними своїх зобов'язань. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.24.              Діячі науки, культури, творчих спілок, працівники підприємств, установ, державних та громадських організацій (далі - представники громадськості) стають учасниками навчально-виховного процесу за рішенням Ради навчального закладу на підставі договору з ними про співробітництво.

3.25.              Представники громадськості мають право:

 

    обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

        керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

    сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;                                                                               

        проводити консультації для педагогічних працівників;

      брати участь в організації навчально-виховного процесу та бути ініціаторами по впровадженню новітніх навчальних технологій в навчальному закладі.

3.26.  Представники громадськості зобов'язані:

        дотримуватися Статуту навчального закладу;

        виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

        захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

        пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.27. У навчально-виховному процесі закладу можуть брати участь представники вищих навчальних закладів, організацій та установ в межах, визначених чинним законодавством і Статутом навчального закладу.

3.28. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором закладу згідно з  чинним законодавством. Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

4. Управління закладом

4.1. Управління закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Органу управління, Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві держаної адміністрації щодо господарського використання комунального майна та участі в управлінні трудового колективу.

4.2.  Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор навчального закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого органу Київської міської ради Київської міської адміністрації за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. Директор має заступників відповідно до штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за поданням директора навчального закладу.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не рідше одного разу на рік.

      Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

              працівників закладу - зборами трудового колективу;

              учнів закладу  другого  - третього   ступеня   -   класними зборами;

•      батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їхніх повноважень становить 3 роки.

4.4. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова Ради закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу або особа, яка його замінює.

4.5.    Загальні збори (конференція):

        обирає Раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

        заслуховують звіт директора і голови Ради  закладу про здійснену роботу, дає їй оцінку відкритим або закритим голосуванням;

        розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

        затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

        приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.6. У період між загальними зборами (конференцією) діє Рада навчального закладу.

4.6.1. Метою діяльності Ради є:

        сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

        об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

        формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

        розширення колегіальних форм управління закладом;

        підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.6.2. Основними завданнями Ради є:

        підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

        визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

        формування навичок здорового способу життя;

        створення належного педагогічного клімату в закладі;

        сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

        підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

        сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

        підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

        ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

        стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

        зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.6.3.  До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II - III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді, її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.6.4.  Рада закладу діє на засадах:

        пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

        дотримання вимог законодавства України;

        колегіальності ухвалення рішень;

        добровільності і рівноправності членства;

        гласності.

4.6.5. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу, Власника (засновника), а також членами ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу.

4.6.6. Очолює Раду закладу голова, який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної Ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.6.7. Рада закладу:

        організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

        вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

        спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи  закладу та здійснює контроль за його виконанням;

        разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

        затверджує режим роботи закладу;

        сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

        приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

        разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

        погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

        заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

        бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

        виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

        виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

        вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

        сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,   іншими  видами  позакласної  та  позашкільної  роботи,  до проведення      оздоровчих   та   культурно-масових   заходів   з   учнями (вихованцями);

        розглядає питання родинного виховання;

        бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

        сприяє педагогічній освіті батьків;

        сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

        розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

        організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

        розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;

        вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

        може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.7.           При закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти Піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації тощо, положення, які розробляє та затверджує Міністерство освіти та науки. Члени Піклувальної ради навчального закладу обираються на загальних зборах. Склад Піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

4.8.      Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.8.1. Основними завданнями Піклувальної ради є:

•   сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

        співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;

  зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

  організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

        запобігання дитячій бездоглядності;

        сприяння працевлаштуванню випускників закладу;

      стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

        всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом;

        інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.8.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,  закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього закладу.

У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.8.3. Піклувальна рада діє на засадах:

        пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

        дотримання вимог законодавства України;

        самоврядування;

        колегіальності ухвалення рішень;

        добровільності і рівноправності членства;

        гласності.

4.8.4. Робота Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами Піклувальної ради.

4.8.5. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.

З  числа членів  Піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.

Голова Піклувальної ради:

        скликає і координує роботу Піклувальної ради;

        готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради;

        визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

        представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам Піклувальної ради.

4.8.6. Піклувальна рада має право:

        вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

        залучати додаткові джерела фінансування закладу;

        вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу;

        стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

        брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

        створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.9. Керівництво усією діяльністю закладу здійснює директор на підставі рішень педагогічної ради та Ради навчального закладу. Про свою діяльність директор звітує перед вищими органами та конференцією навчального закладу.

4.10.             Директор закладу:

        здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів і створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

        створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

  підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків  дослідно-експериментальної  роботи педагогів;

        відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

        створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

        забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

        дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами;

        забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу й контролює їхнє виконання;

        розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди;

        має право вести переговори та укладати колективний договір з трудовим колективом від імені власника або уповноваженого ним органу;

        за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу;

        несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), місцевими органами державної влади тощо;

        порушує клопотання про припинення рішень органів державного управління освітою, відміняє рішення конференції, Ради закладу у випадку їх невідповідності чинному законодавству чи Статуту навчального закладу.

Директор закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

4.11. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Робота педагогічної ради планується в довільній формі і проводиться відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох на календарний рік.

4.11.1.   Педагогічна рада розглядає питання:

        удосконалення наукового і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

        переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

        підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

        морального та матеріального заохочення учнів та працівників  закладу;

        притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

4.12.       У закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.13.     Учнівські збори закладу (класу) - колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою закладу є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей рівня розвитку.

Учнівські збори закладу (класу):

        обирають органи учнівського самоврядування закладу, класу;

  висувають своїх представників для роботи в органах громадського самоврядування;

    обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

4.14.  Батьківські збори закладу (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори закладу (класу):

        обирають в шкільні органи батьківського самоврядування;

        обирають своїх представників для участі у роботі громадського самоврядування закладу;

        залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування закладу;

        вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та закладі;

•   запрошують педагога, вихователя, представників державних органів управління, адміністрацію  закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу й навчального закладу, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

5. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, які належать управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації на правах оперативного управління та передані закладу на користування.

5.2. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (кабінети обслуговуючої праці та праці для хлопчиків), а також спортивного, актового залу, бібліотеки і читального залу, архіву, медичного кабінету, комп'ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщень для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.5.Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку для прогулянок учнів початкової школи.

6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

кошти державного та міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

        кошти, отримані за надання платних послуг;

        прибутки від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

        благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

• кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

6.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад. Бухгалтерський облік може здійснюватись через централізовану бухгалтерію управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м.Києві державної адміністрації  або самостійно за рішенням трудового колективу.

6.4. Заклад має право згідно з законодавством придбати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

6.6. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

  Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати міжнародні   зв'язки   на   основі   самостійно   укладених   угод   про   обмін педагогічними працівниками та учнями, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо). 

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад має право відповідно до законодавства України укладати угоди про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства України.

8. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюють: Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади; Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані органи управління освітою; органи державної санітарно-епідеміологічної служби та Власник закладу.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю навчального закладу, проводяться його Власником відповідно до законодавства.

9. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу здійснюється на підставі рішення Власника чи Засновника, або за рішенням суду.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації - за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

9.3. У випадку реорганізації навчального закладу його права та зобов'язання переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4. За умови реорганізації чи ліквідації навчального закладу його працівникам і учням засновником гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

9.5. Ліквідація навчального закладу відбувається у формах позбавлення його статусу Закладу освіти та статусу юридичної особи та вилученням закладу з Державного реєстру закладів освіти.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Зміни і доповнення до Статуту закладу вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. При зміні організаційно-правової форми закладу і його найменування, вносяться зміни до Державного реєстру закладів освіти.